Uw zoektocht:

combinatieklassen

Resultaten:

 8

Klassenmanagement in een combinatiegroep

Combinatieklassen zijn een veelvoorkomend verschijnsel in het Nederlandse basisonderwijs. Een kwart van de beginnende leerkrachten begint de loopbaan in een combinatieklas, een enkeling zelfs in een groep met drie leerjaren. Door de toenemende ontgroening in sommige delen van het land (dalende

Waardering:

Nog geen waardering

Eigenschappen:

po/so web Informatiebron

Opslaan:


Werken in een combinatiegroep

Combinatieklassen zijn een veel voorkomend verschijnsel in het Nederlandse basisonderwijs. Een kwart van de beginnende leerkrachten begint de loopbaan in een combinatieklas, een enkeling zelfs in een groep met drie leerjaren. Door de toenemende ontgroening in sommige delen van het land (dalende kindertallen), zal het aantal combinatieklassen en daarmee het aantal leerkrachten dat lesgeeft aan een gecombineerde groep, naar verwachting nog verder toenemen. In combinatieklassen wordt meer dan in homogene groepen een beroep gedaan op leerkrachtvaardigheden op het gebied van klassenmanagement. De leerlingen in een combinatieklas moeten veel meer zelfstandig werken, zonder directe begeleiding van de leerkracht, en leren plannen. Om alle leerlingen voldoende instructie en feedback te kunnen geven, past een leerkracht in een combinatieklas uiteenlopende werkvormen toe die voor beide groepen ook nog eens goed op elkaar afgestemd moeten worden. Erik Schneiders laat zien hoe hij met zijn combinatiegroep op basisschool het Windekind te werk gaat.

Waardering:

waardering 4

Eigenschappen:

po/so video Informatiebron

Opslaan:

Meer informatie

Onderwijstype PO
Soort bestand video
Soort leermateriaal informatiebron
Taal nl
url http://www.leraar24.nl/video/2318

Filmproject met combinatieklas

Combinatieklassen zijn een veelvoorkomend verschijnsel in het Nederlandse basisonderwijs. Door de toenemende ontgroening in sommige delen van het land, zal het aantal combinatieklassen en daarmee het aantal leerkrachten dat lesgeeft aan een gecombineerde groep, naar verwachting nog verder toenemen. Bij de betrokken leerkrachten doemen, zeker als zij voor het eerst aan een combinatieklas lesgeven, allerlei vragen op, bijvoorbeeld  over hoe zij hun lessen goed kunnen organiseren en afstemmen op de onderwijsbehoeften van leerlingen. Groep 6/8 Erik Schneiders van Basisschool Windekind in Heerlen geeft les aan combinatiegroep 6/8. Hij heeft groep 8 de opdracht gegeven om een filmscript te bedenken en uit te schrijven. De bedoeling is dat alle leerlingen aan de opnames van de film mee gaan werken. Een project waar beide groepen actief bij betrokken zijn en onderlinge samenwerking versterkt.

Waardering:

Nog geen waardering

Eigenschappen:

po/so video Informatiebron

Opslaan:

Meer informatie

Onderwijstype PO
Soort bestand video
Soort leermateriaal informatiebron
Taal nl
url http://www.leraar24.nl/video/2299

Krachtige teams, kansrijke combigroepen

Drie kleine Friese basisscholen hebben de handen ineen geslagen in een poging de kwaliteit van het onderwijs vast te houden en verder te verbeteren. De schoolteams hebben samen gezocht naar nieuwe manieren om vorm en inhoud te geven aan hun combinatiegroepen, met veel aandacht voor de mogelijkheden van de kinderen: kansrijke combinatiegroepen. Waar leerkrachten in combinatieklassen doorgaans eerst de ene groep instrueren (die vervolgens zelfstandig aan het werk gaat) en daarna de andere, maken de teamleden op de betreffende Friese scholen zoveel mogelijk gebruik van gezamenlijke instructie.

Waardering:

Nog geen waardering

Eigenschappen:

po/so video Informatiebron

Opslaan:

Meer informatie

Onderwijstype PO
Soort bestand video
Soort leermateriaal informatiebron
Taal nl
url http://www.leraar24.nl/video/2958

Fasenonderwijs

Sinds augustus 2004 werkt OBS De Horizon in Harmelen met het fasenonderwijs. Fasenonderwijs is een organisatiemodel in het primair onderwijs waarbij leerlingen per halfjaar overgaan. Alle klassen, zestien fasen, werken met het fasenonderwijs. In een klassikale setting krijgen leerlingen daardoor onderwijs dat zoveel mogelijk aansluit bij de eigen ontwikkeling. De school werkt met leerdoelen als leidraad, in plaats van de lesmethode van uitgevers. Leerlingen werken met kasten, instructietafels, een zelfstandig werken dobbelsteen, intekeninstructies, blokuren, takenkaarten, thema's, circuits en met geleide instructie. De kinderen in de klas vinden altijd aansluiting met elkaar, omdat ze “een half jaar schelen” in plaats van een jaar zoals in combinatieklassen. In de video zien we hoe fasenonderwijs werkt in de praktijk en wat het vergt van de organisatie binnen een school.

Waardering:

Nog geen waardering

Eigenschappen:

po/so video Informatiebron

Opslaan:

Meer informatie

Onderwijstype PO
Soort bestand video
Soort leermateriaal informatiebron
Taal nl
url http://www.leraar24.nl/video/1021

Naast elkaar begrijpend en studerend lezen

De publicatie bevat een beschrijving van methodes begrijpend lezen. Het betreft de methodes: - Ondersteboven van lezen; - Leeshuis; - Taalleesland; - Tekst verwerken; - Tussen de regels; - Goed gelezen! Onder dezelfde kopjes is op één pagina meteen af te lezen hoe in de methodes de diverse onderdelen in elkaar zitten. De kopjes zijn, naast zakelijke gegevens: lesopbouw, differentiatie, evaluatie, combinatieklassen, allochtone kinderen, software, technisch lezen, doelen begrijpend lezen, vrij lezen, instapprogramma, plussen en minnen.

Waardering:

Nog geen waardering

Eigenschappen:

po/so

Opslaan:

Meer informatie

Onderwijstype PO, VVE
Soort bestand non-digital
Taal nl
url http://www.leermiddelenplein.nl/php/detail.php?id=88223&recordtype=koepel
Informatie NICL-K 88223

Kleine school

In 2025 heeft 60% van de gemeenten minder inwoners dan nu. Scholen krijgen te maken met krimp. In totaal gaat het tot 2015 om een afname met ten minste 67.000 kinderen. De inkomsten lopen terug en er zijn minder leerkrachten. Scholen in krimpregio’s krijgen de komende jaren te maken met bijzondere uitdagingen. Zij moeten de komende jaren proberen om hun ambities op het gebied van onderwijs waar te maken, maar ook een antwoord vinden op de consequenties van krimp, zoals afnemende leerlingaantallen en overcapaciteit. De leraar  Het werken op een kleine school is anders dan op een grotere. Op grotere scholen is vaak de leerstofjaarklas het uitgangspunt. Op een kleine school lukt dat niet, omdat er kinderen van verschillende leeftijden in de klas zitten. Het onderwijs kan op deze manier wel meer worden afgestemd op de specifieke behoeften van de leerling. Op een kleine school moet door minder leraren meer gedaan worden. Leraren krijgen te maken met combinatieklassen en de organisatie van projecten en festiviteiten komt neer op minder schouders dan op grote scholen. Bekijk hier hoe het onderwijs op een kleine school georganiseerd wordt.  Kleine scholen toeslag In 2006 werd de lumpsumbekostiging ingevoerd. Het personeelsbudget van scholen is daarmee gebaseerd op een bedrag per leerling. Scholen met minder dan 145 leerlingen komen in aanmerking voor een kleine scholentoeslag. Daarnaast is er nog een zeer kleine scholentoeslag voor scholen met minder dan 21 leerlingen. Opheffingsnorm Per gemeente verschilt de opheffingsnorm voor een school. Hoe ‘klein’ een kleine school is hangt af van het aantal inwoners per vierkante kilometer in een gemeente. Deze norm kan variëren van 23 tot 200 leerlingen. Bekostiging van een school wordt stopgezet als de school meer dan drie achtereenvolgende jaren onder de opheffingsnorm zit. Scholen die onder de opheffingsnorm komen, kunnen gecompenseerd worden door leerlingen van andere scholen die onder hetzelfde bestuur vallen. Aanvullende eis is dat een school tenminste 23 leerlingen moet hebben. Zodra een school echter onder de 23 leerlingen zakt, wordt deze met ingang van het volgende schooljaar opgeheven. In deze video is de laatste schooldag te zien van een kleine school, OBS Schaldmeda. Discretionaire bevoegdheid Op grond van artikel 157 van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) kan de minister een basisschool openhouden, ook als die onder de opheffingsnorm van 23 leerlingen zit. Voorwaarde is dat de school toekomstperspectief en kwaliteit heeft. Ook wordt gekeken naar de aanwezigheid van andere scholen in de omgeving. Als die er niet zijn, vergroot dat de kans dat een klein schooltje open kan blijven.

Waardering:

Nog geen waardering

Eigenschappen:

po/so web Informatiebron

Opslaan:

Meer informatie

Onderwijstype PO
Soort bestand web
Soort leermateriaal informatiebron
Taal nl
url http://www.leraar24.nl/dossier/1811

ICT-TV: OVER HET GEBRUIK VAN COMPUTERS IN HET BASISONDERWIJS (expr_id:170538) : Afl. 1: ICT, wat wil je ermee?

23:52:09 DE TRIANGEL IN ZOETERMEER Reportage over de integratie van computeronderwijs bij basisschool De Triangel in Zoetermeer. Deze basisschool kreeg in 1997, ihkv het zgn Furbyproject, dertig gebruikte computers van het ministerie van O&W aangeboden. Aan de orde komen de aanloopproblemen die zich voordeden in 1997, de motivatie van de leerkrachten om zelf met computers te gaan werken, het leerproces om computersoftware te integreren met de lesstof, de scholing van de leerkrachten en het leren omgaan met veranderingen. Met privé video-opnames van een scholing van de leerkrachten van De Triangel. INTERVIEWS hierover met: - Wouter Neerings, dir. basisschool de Triangel; - Rini Venema, leerkracht; - div. leerlingen die computerles volgen. * 00:01:32 DE SPRINGPLANK IN CREIL Reportage over basisschool De Springplank in Creil die met zgn combinatieklassen werkt, hetgeen invloed heeft op de educatieve computersoftware die moest worden aangeschaft. Er is uiteindelijk gekozen voor software met differentiatie in lezen. INTERVIEWS hierover met: - Klaas Haddering, locatiemanager en ICT-er; - div. leerlingen die leren lezen via computersoftware; - Liesbeth Schröder, leerkracht. * 00:08:54 EDUCATIEVE SOFTWARE Reportage over een bedrijf dat een programma-matrix aanbiedt waarin alle 850 Nederlandstalige educatieve computerprogramma's zijn opgenomen. Aan de orde komt methodegeboden rekensoftware, software voor wereldoriëntatie en simulatie-software waarover drie leerkrachten hun mening geven. INTERVIEW hierover met: - Nico van Tricht, dir. APS-IT diensten; - Philip Spooren, (Het Palet, Hapert);- Hans van Bon, (De Carrousel, Apeldoorn); - Lennie van den Oetelaar (Het Palet, Hapert). * SKETCHES: 23:59:00 "Het hoofd": een directeur van een basisschool (Joep van Deudekom) wordt het hemd van het lijf gevraagd door een ouder over de aanwezige computers op zijn school. 00:07:42 "Het hoofd": een directeur van een basisschool (Joep van Deudekom) geeft informatie over zijn virtuele school. AFL1ICTWATWIL-HRE00008B3B.wmv Teleblik : Vierdelige serie voorlichtingsprogramma's over informatie- en communicatie technologie (ICT) in het basisonderwijs waarin leerlingen en leerkrachten over hun eigen ervaringen vertellen. De serie is bedoeld voor ouders en leerkrachten. Reportages worden afgewisseld door adviezen, de stelling van de week en sketches. Vierdelige serie voorlichtingsprogramma's over informatie- en communicatie technologie (ICT) in het basisonderwijs waarin leerlingen en leerkrachten over hun eigen ervaringen vertellen. De serie is bedoeld voor ouders en leerkrachten. Reportages worden afgewisseld door adviezen, de stelling van de week en sketches. In deze eerste aflevering aandacht voor de integratie van ICT in het basisonderwijs.

Waardering:

Nog geen waardering

Eigenschappen:

po/so vo/bve video Informatiebron

Opslaan:

Meer informatie

Onderwijstype PO, VO, BVE
Soort bestand video
Soort leermateriaal informatiebron
Taal nl
url http://teleblik.nl/vpx/asset/36945

Mijn zoektochten (0)

U hebt nog geen zoektochten toegevoegd aan uw favorieten

Mijn leermaterialen (0)

U hebt nog geen leerobjecten toegevoegd aan uw favorieten

Aanmelden

Gebruikersnaam of email:

Wachtwoord:


Geen account? Registreer nu

Waarom registreren?

Toevoegen aan mijn zoektochten

Naam:

Toevoegen aan mijn leermaterialen

Naam:

Waardering gevonden materiaal

U heeft zojuist dit lesmateriaal bekeken. Om de zoekresultaten te verbeteren willen we graag uw mening weten:

Zeer ontevreden ster ster ster ster ster zeer tevreden


Opmerkingen over het gevonden materiaal

Heeft u klachten of opmerkingen over het gevonden materiaal, laat het ons hier onder weten: